Privatlivspolitik for N.O. Lease A/S’ behandling af dine personoplysninger

N.O. Lease A/S
Hattemagervej 16
9000 Aalborg

Telefon: 8188 0098
E-mail: no@no-lease.dk
CVR 42 63 50 81

Beskyttelse af dine personoplysninger har vores højeste prioritet, uanset om disse data handler om dig, dine transaktioner, dine produkter eller dine serviceydelser.

Vi behandler personoplysninger, og har derfor vedtaget denne personoplysningspolitik, der fortæller dig hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Vi skal oplyse dig om, hvordan vi behandler personoplysninger f.eks. i forbindelse med at du køber eller sælger en bil, indgår en leasingaftale eller en aftale om servicering eller værkstedsbesøg eller ønsker at modtage vores markedsføringsmateriale med information om vores egne og vores samarbejdspartneres produkter, services og gode tilbud.

I denne privatlivspolitik beskriver vi vores behandling af personoplysninger i den forbindelse.

Formål
N.O. Lease A/S behandler dine personoplysninger til varetagelse af følgende overordnede formål, afhængig af din konkrete situation:

 • Køb/salg af biler og leasing af biler
 • Prøvekørsel af bil(er)
 • Servicering og værkstedsydelser
 • Ved udarbejdelse af tilbud på forsikringer og/eller finansiering/leasing.
 • Markedsføring af vores ydelser, herunder som beskrevet i det samtykke du har givet, til direkte markedsføring via e-mail og/eller sms.
 • Udarbejdelse af en profil af dig, så du får de informationer, der er vurderet af N.O. Lease A/S som værende af størst værdi for dig ud fra de indsamlede tracking-personoplysninger og andre personoplysninger, som er indsamlet om dig.
 • Generelle formål som f.eks. overholdelse af gældende lovgivning, administration af vores kundeaftaler, statistik og forretningsudvikling.

Typer af personoplysninger

N.O. Lease A/S indsamler personoplysningerne hos dig og via offentligt tilgængelige kilder som eks. motorregisteret, CPR-registeret mv. og behandler blandt andet følgende kategorier af personoplysninger:

 • Navn på ejer eller bruger af bilen
 • Fulde CPR-nummer
 • Bopælsadresse
 • E-mailadresse og telefonnummer
 • Bilens registreringsnummer
 • Personoplysninger om købshistorik hos N.O. Lease A/S
 • Personoplysninger om din bil, f.eks. bilmodel og stamdata.
 • Informationer fra bilens IT/styreboks
 • Informationer fra salg og servicering af bilen
 • Informationer om forsikring af bilen, herunder forsikringsselskab, valgte forsikringer mv.
 • Informationer fra serviceeftersyn og obligatoriske syn
 • Informationer om finansiering af bilen
 • Informationer fra før-salgsaktiviteter
 • Informationer om åbning, læsning mv. af modtaget elektronisk markedsføring.

Automatiserede, individuelle beslutninger (profilering)
Dine personoplysninger anvendes ikke til automatiseret, individuel beslutningstagning eller profilering, eks. målrettede markedsføringskampagner og/eller inddeling i kundegrupper.

Juridisk grundlag for behandlingen af personoplysninger
Det juridiske grundlag for behandlingen af oplysningerne til brug for ovenstående formål er følgende:
Opfyldelse af en kontrakt om køb eller salg
af en bil, tegning af forsikringer hos forsikringsselskaber, aftaler om finansiering af biler med finansieringsinstitutter, booking og gennemførelse af værkstedsbesøg m.v. (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra b)

Vores retlige forpligtelser som dataansvarlig for oplysningerne (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra c)
Samtykke i forhold til direkte markedsføring og tracking i forbindelse med markedsføring (Databeskyttelsesforordningen art 6, stk. 1, litra a)
Personoplysningerne kan i visse situationer også blive behandlet til direkte markedsføring og tracking på baggrund af andre juridiske grundlag. Derfor kan du opleve at oplysningerne i en vis grad kan blive behandlet fremadrettet, selvom samtykket evt. trækkes tilbage.
Interesseafvejning ift. at dokumentere overholdelse af lovgivningen, evaluere købs- og værksteds-oplevelser samt til at udarbejde statistik (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f)

Kilder
Personoplysninger indsamles direkte fra dig, dine it-enheder som smartphone, tablet eller computer (cookies), fra bilen og de transaktioner, som du gennemfører hos N.O. Lease A/S, fra forsikringsselskaber og fra finansieringsinstitutter.

Frivillig og obligatorisk indsamling
Når N.O. Lease A/S indsamler personoplysninger direkte fra dig som den registrerede og behandler dine personoplysninger til brug for markedsføringsformål, er det frivilligt at afgive personoplysningerne. Konsekvenserne af ikke at afgive disse personoplysninger er, at du ikke vil kunne modtage tilbud, fordele og lign.

Ved tilfredshedsundersøgelser og lign. bestemmer du selv om du vil afgive personoplysninger. Hvis du ikke gør dette kan N.O. Lease A/S ikke følge op på en evaluering overfor dig.

Når indsamlingen og behandlingen af personoplysninger sker i forbindelse med salg/køb af biler, leasingaftaler eller servicering/værkstedsbesøg er det obligatorisk for N.O. Lease A/S at indsamle personoplysningerne for at kunne indgå og opfylde kontrakten. Konsekvensen af ikke at give personoplysningerne er, at det ikke er muligt at indgå eller gennemføre en sådan aftale.

Behandlingsprincipper
Vi vil behandle personoplysningerne lovligt, rimeligt og på en gennemsigtig måde i forhold til dig.
Vores behandling af personoplysningerne er undergivet en formålsbegrænsning, hvilket vil sige at personoplysninger skal indsamles til udtrykkeligt angivne og legitime formål. De må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige, at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.
Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om rigtighed, hvilket vil sige at de skal være korrekte og om nødvendigt ajourførte.

Vi behandler personoplysninger ud fra et princip om opbevaringsbegrænsning, hvilket vil sige at personoplysninger skal opbevares på en sådan måde, at det ikke er muligt at identificere dig i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil de pågældende personoplysninger behandles.

Personoplysninger skal behandles ud fra et princip om integritet og fortrolighed, hvilket vil sige at de skal behandles på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed for personoplysninger, herunder at de skal beskyttes mod uautoriseret eller ulovlig handling og mod hændeligt tab, tilintetgørelse eller beskadigelse under anvendelse af passende tekniske eller organisatoriske foranstaltninger.

Risikoanalyse
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der passer til de risici, som konkret er forbundet med vores behandling af personoplysninger.

Overførsel af personoplysninger til databehandlere eller som databehandler
N.O. Lease A/S overfører personoplysninger til vores databehandlere, som behandler (herunder opbevarer) personoplysningerne på vegne af N.O. Lease A/S. Sådanne databehandlinger skal altid i henhold til en skriftlig databehandleraftale.

N.O. Lease A/S anvender pt. følgende databehandlere:

IT-leverandør:
Complea A/S, Bøgildsmindevej 7, 9400 Nørresundby

DMS-system:
Keyloop Denmark ApS, Hældagervej 165, 7120 Vejle Ø.

AutoDesktop/Biltorvet
Skagensgade 1, 1.
2630 Taastrup

Markedsføringsbureau:
Apropos Bureau ApS, Vesterbro 21A, 1. Sal, 9000 Aalborg

Videregivelse af personoplysninger til tredjeparter
N.O. Lease A/S overfører personoplysninger til tredjepart i forbindelse med køb/salg af biler og leasingaftaler, herunder forsikringsselskaber og finansieringsselskaber. N.O. Lease A/S videregiver dine oplysninger til motorregisteret, SKAT, eventuelle finansieringsselskaber, forsikringsselskaber m.v. som skal bruge dine personoplysninger i forbindelse med bilkøb, finansiering, modtagelse af købesum, tegning af forsikring, leasingaftale m.v.

Såfremt vi modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af personoplysninger, vil vi foretage en udlevering af dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Opbevaringsperiode
Til brug for opfyldelse af kontrakter og tiltag
forud, opbevarer N.O. Lease A/S personoplysningerne i overensstemmelse med forældelsesreglerne af civilretlige krav.

Til brug for markedsføring opbevarer N.O. Lease A/S dine personoplysninger i den periode samtykket er gældende og i yderligere 5 år efter det til enhver tid senest udsendte markedsføringsmateriale.

Til brug for øvrige formål, herunder lovpligtig dokumentation og iværksættelse af sikkerhedsforanstaltninger opbevares personoplysningerne så længe de er nødvendige ud fra de lovhjemlede forældelsesregler for at ifalde straf.

Dine rettigheder
Du har efter lovgivningen en række rettigheder i forhold til behandlingen af dine personoplysninger, herunder visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger, retten til at få slettet personoplysninger, retten til at få begrænset personoplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen, retten til dataterminering, retten til at tilbagekalde et samtykke og retten til at gøre indsigelse mod automatiseret, individuel beslutningstagning.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger og/eller dine rettigheder i forbindelse hermed, er du velkommen til at kontakte N.O. Lease A/S.

N.O. Lease A/S
Hattemagervej 16
9000 Aalborg
Telefon 8188 0098
E-mail no@no-lease.dk

Ændring af personoplysningspolitik
Vi kan til enhver tid og uden varsel ændre denne persondatapolitik med virkning for fremtiden. Ved sådanne ændringer sker der orientering af vores brugere på www.no-lease.dk. Vores nye persondatapolitik vil herefter være gældende.

Henvendelser
Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på

N.O. Lease A/S
Hattemagervej 16
9000 Aalborg
Telefon 8188 0098

Datatilsynet
Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over vores indsamling og behandling af dine personoplysninger.

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
Telefon 3319 3200
Mail: dt@datatilsynet.dk
www.datatilsynet.dk

Scroll to Top